ابلاغ احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه گمرک

پیرو بخشنامه شماره ۳۴۶/۱۴۰۱/۱۹۱۴۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ موضوع ابلاغ احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه، به پیوست تصویر ابلاغیه شماره ۲۴۳۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ رئیس محترم جمهور و تصویر نامه شماره ۲۷۳۰۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارسال و احکام عملیاتی و مرتبط با گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل تکمیل و ابلاغ می گردد:

نکته مهم : بند ز تبصره ۶ قانون بودجه در خصوص کاهش حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات و قطعات ، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی و بند ب تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ و چگونگی اعمال آن و موارد شمول اعلام نشده است

دانلود احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه گمرک