اشخاص مشمول و معاف از ثبت نام در سامانه مودیان

نظر شورای نگهبان در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعلام شد.