نحوه اجرای همزمان معافیت های مالیاتی و نرخ صفر

نحوه اجرای همزمان  مقررات موضوع بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر اعلام شد.