دیوان عدالت اداری: پاداش پرداختی به کارکنان مالیات ندارد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جدیدترین رأی خود نامه سازمان امور مالیاتی درباره شمول مالیات بر درآمد بر انواع پاداش پرداختی به کارکنان را ابطال کرد.

به گزارش پتروکنکاش، با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت ذیل نامه شماره 81153/232/د مورخ 1400/12/3 سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد: “…سایر پرداختی‌ها به کارکنان نظیر انواع پاداش از مصادیق کمک‌هزینه‌های رفاهی تلقّی نمی‌گردد و مشمـول مـالیات بر درآمد حقـوق می‌باشد” از تاریخ تصویب ابطال شد.

در بخشی از دادنامه صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: “وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به‌عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و همین که وجوه مزبور به‌نحو متعارف و متکی به اسناد و از مزایای مربوط به شاغل باشد، مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج است…”.