ابلاغیه اعطای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم

به موجب ابلاغیه مورخ ۲۸/ ۹/ ۱۴۰۱ دادستان انتظامی مالیاتی، اعطای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم منوط به استعلام و اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی نمی باشد

معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم
اعطای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم منوط به استعلام و اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی نمی باشد