دستورالعمل تبصره ماده 100 سال 1402

سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اختیاراتی دارد که به شرح زیر است:

 

متن تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

لذا با توجه به تبصره ماده 100 سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تعدادی از اشخاص را باتوجه به ماخذ درآمدی آنها از نگهداری اسناد و مدارک و اظهارنامه مالیاتی معاف کند و فقط با تکمیل و تایید فرم تبصره ماده 100 که در سامانه مالیاتی بارگذاری می شود، نسبت به تایید و ابراز مالیات خود ابراز کنند. هر ساله سازمان مالیاتی مبلغی را در نظر می گیرد که در سال 1402 این مبلغ 67.200.000.000 ریال می باشد. بدین منظور اشخاصی که کمتر از این عدد در سال 1401 درآمد داشته باشند می توانند از این معافیت استفاده کنند.

دستورالعمل به شماره 200/1402/3 مورخ 1402/02/27

موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

متن دستورالعمل:

در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1401 برخی از صاحبان مشاغل، مقرر می دارد:

مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394:

1- تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1401 حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 67,200,000,000 ریال) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می باشند.

تبصره- صاحبان مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نمی باشند و این مودیان در اجرای مقررات ماده (100) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی می باشند:

الف- مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1401 بیش از مبلغ 67,200,000,000 ریال بوده است.

ب- در پرونده های مشارکت مدنی، چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (1) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ 150,000,000,000 ریال باشد.

ج- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (2) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام ننموده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه های فروشگاهی اقدام ننموده اند.

د- صاحبان مشاغلی که برای آن ها فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است.

2- سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید.

در صورتی که فروش و درآمد تعیین و اعلام شده توسط سازمان، کمتر از مبلغ فروش واقعی مودی باشد، مودی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات نیز در صورتی که فروش و درآمد ابرازی مودی تا میزان حد نصاب مقرر در بند (1) فوق باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد. همچنین در صورتی که فروش و درآمد مودی بیش از مبلغ مذکور در بند (1) این دستورالعمل باشد، مودی، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

3- در صورتی که مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل مورد قبول مودی نباشد، مودی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ 1402/03/31 می باشد. در این صورت مودی مذکور مشمول این دستورالعمل نبوده و اظهارنامه مودی برابر مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

4- مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل تا تاریخ 1402/03/31 می باشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور ندارند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون­ مالیات های مستقیم خواهد بود.

5- چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته است، باشد:

الف- در صورتی که بیش از حد نصاب موضوع بند (1) فوق (مبلغ 67,200,000,000 ریال) باشد، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (97) قانون مالیات های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

ب- در صورتی که تا حد نصاب موضوع بند (1) فوق (مبلغ 67,200,000,000 ریال) و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از پانزده (15) درصد باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم نخواهد شد.

6- در صورتی که مودی متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال 1401 خود باشد، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نماید.

7- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1401 مشمول حکم جزء (1) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آن ها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور