سقف معافیت های مالیاتی مهم و کاربردی در قانون بودجه 1402  

سقف معافیت های مالیاتی 1402  در خصوص درآمد ناشی از حقوق، اجاره ملک، عملکرد و دارایی خودروی لوکس به شرح زیر می باشد:

 

در خصوص سقف معافیت مالیات حقوق۱۴۰۲، دولت، حقوق تا 5 میلیون و 600 هزار تومان را مشمول معافیت مالیاتی، دانسته است.

 

در خصوص سقف معافیت های مالیاتی عملکرد 1402، دولت، درآمد سالانه تا 28 میلیون و 800 هزار تومان را مشمول معافیت مالیاتی، تعیین کرده است.

 

در خصوص سقف معافیت های مالیاتی خودروهای لوکس ۱۴۰۲، دولت، خودروهای تا 1 میلیارد تومان را مشمول معافیت مالیاتی دانسته است.

 

در خصوص سقف معافیت های مالیاتی درآمد ناشی از اجاره 1402، دولت، درآمدهای سالانه کمتر از 50 میلیون تومان را معاف از مالیات، تعیین کرده است.