الزام به درج کد اقتصادی در سامانه احراز هویت و کدینگ

بخشنامه  گمرک درخصوص  الزام به درج کد اقتصادی در سامانه احراز هویت و کدینگ منتشرشد.