شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور ۱۴۰۱

شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – شهریور ۱۴۰۱
در شهریور ماه 1401 بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ لرستان با ۳,۳ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ مرکزی با ۰.۸ درصد است

به گزارش پتروکنکاش به نقل از پژوهشگاه اتاق بازرگانی هرمزگان، در شهریور ماه ۱۴۰۱ ، شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به عدد ۵۲۵,۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش نشان می¬دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌¬ لرستان با ۳.۳ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌¬¬¬ مرکزی با ۰.۸ درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۹,۷ درصد می¬‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان¬ آذربایجان غربی (۵۷.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۴.۶ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ ، برای خانوارهای کشور به عدد ۴۲,۱ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۷.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان¬ خوزستان (۳۷.۹ درصد) است.

خانوارهای شهری

در شهریور ماه ۱۴۰۱ ، عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۵۱۵,۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش نشان می¬‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان  با ۳.۲ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان¬ مرکزی با ۰.۶ درصد است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴۸,۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل (۵۶.۵درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۱.۳ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ ، برای خانوارهای شهری به عدد ۴۱,۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (۴۶.۹ درصد) و  کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۳۶.۹ درصد) است.

خانوارهای روستایی
در شهریور ماه ۱۴۰۱ ، عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) به  ۵۷۹,۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ زنجان با ۴.۳ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان¬های کرمان و سمنان با ۱.۰ درصد می¬‌باشد. در این ماه استان گیلان با تورم ماهانه ۰.۳- درصد مواجه بوده است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵۶,۳ درصد می¬‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ هرمزگان (۶۴.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان یزد (۴۷.۰ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱ ،برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۵,۳درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان¬ قزوین (۵۰.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان¬‌ همدان (۳۸.۱درصد) است.